Regulamin sklepu

/Regulamin sklepu
Regulamin sklepu2017-11-13T20:30:48+00:00

Regulamin Sklepu Internetowego EveFashion.pl

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego www.evefashion.pl .

2. Sprzedawcą jest EVE Ewelina Perchel z siedzibą w ul.Elsnera 2b/6, 41-710 Ruda Śląska, numer NIP: 6412395382, numer REGON 243081585 , adres korespondencyjny: EVE ul.Brzezińska 19A, 41-404 Mysłowice.

3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do

składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam

określonych.

5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy.

Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich a także w wybranej walucie obcej na życzenie Klienta.

6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z

prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia

wyposażonego w przeglądarkę internetową  z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu

dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego

uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej

wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub w inny dowolny

sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba,

że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z

wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w

terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny

sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał

inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – przelewem na

wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia

otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności

poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie

obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

UWAGA – jeśli zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy należy go o tym poinformować (patrz art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r.

 

II Rejestracja Klienta

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i

aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w

przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w

wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które

weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez

zastrzeżeń.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas

rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do

usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy

podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

III Dane osobowe

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest

dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i  zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą – tylko w przypadku wystawienia faktury.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą

udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia

żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych

przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania

zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez

Sprzedawcę.

 

IV Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie

informatycznych Sklepu internetowego.

2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego

zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie

internetowym.

3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie

dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i

Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu

składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może

wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza

możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej

oferty zakupu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta,

jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy

lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności

elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.

7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

 

V Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową

przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu.

Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej

umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany

produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od

dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VI Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w

szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów

administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd

orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków

technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian

organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w

zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą

poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin

obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie

nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia

takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana

Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu,

które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych

produktów jest wyłączona.

4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy

sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania

do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw

autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy

wyrażonej w formie pisemnej.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w

tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Regulamin sklepu internetowego

7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi

obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień

Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.